!

{{ language.body }}

{{ selectedMarket.id ? selectedMarket.name : language.viewAllMarkets }}
{{ selectedMarket.id ? selectedMarket.name : language.viewAllMarkets }}

ร่วมฉลองการสร้างธุรกิจ

ช่วงระยะเวลาของโปรโมชั่น

ลงมือทำและร่วมฉลองด้วยกัน

ปรับเพิ่มตำแหน่งธุรกิจ รักษาตำแหน่งธุรกิจดังกล่าว และช่วยเหลือทีมงานปรับเพิ่มตำแหน่งธุรกิจ ท่านจะได้รับเงินรางวัลพิเศษตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนนี้!

การปรับเพิ่มตำแหน่งธุรกิจ

ปรับเพิมตำแหน่งธุรกิจใหม่ตั้งแต่ Pro 3 ขึ้นไปตั้งภายในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนและรับรางวัลเงินสด


บำรุงรักษา

ท่านรักษาตำแหน่งทางธุรกิจที่ปรับเพิ่มใหม่ตั้งแต่ โปร 3 ขึ้นไป ในเดือนถัดไป


ช่วยเหลือทีมงาน

หากท่านมีตำแหน่งธุรกิจตั้งแต่ พรีเมียร์ โปร 4 ขึ้นไป และท่านได้ทำการช่วยเหลือทีมงานที่ท่านแนะนำตรงปรับตำแหน่งทางธุรกิจใหม่ตั้งแต่โปร 3 ขึ้นไป ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ท่านจะได้รับรางวัลเงินสด

*เงินรางวัลสำหรับการช่วยเหลือทีมงานรวมไม่เกิน $5,000 USD (จำกัดเฉพาะรางวัลช่วยเหลือทีมงานเท่านั้น) หากมีการปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจในเดือนมิถุนายน ท่านมีสิทธิที่จะได้รับเงินรางวัลในการรักษาการปรับเพิ่มตำแหน่งธุรกิจดังกล่าวได้อีกในเดือนกรกฎาคม เพื่อรับเงินรางวัลตามโปรโมชั่นนี้

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • โปรแกรมนี้มีให้สำหรับนักธุรกิจอิสระเท่านั้น
 • นักธุรกิจอิสระมีสิทธิ์ได้รับโบนัสการปรับเพิ่มแหน่งธุรกิจใหม่ในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน (เช่น หากนักธุรกิจอิสระปรับเพิ่มแหน่งธุรกิจใหม่ 2 ระดับชั้นตำแหน่งธุรกิจ จะได้รับรางวัลทั้งระดับชั้นของตำแหน่งธุรกิจ)
 • นักธุรกิจอิสระต้องรักษาการปรับเพิ่มแหน่งธุรกิจใหม่ในเดือนถัดไปเพื่อรับโบนัสการรักษาตำแหน่งธุรกิจ (กล่าวคือ มีการปรับเพิ่มแหน่งธุรกิจใหม่ในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน รักษาตำแหน่งดังกล่าวเดือนถัดไป ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม)
 • ท่านต้องเป็นนักธุรกิจอิสระที่มีคุณสมบัติที่ดี ไม่ผิดกฎจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
 • สำหรับนักธุรกิจอิสระที่สร้างและสนับสุนนทีมงาน ท่านต้องมีคุณสมบัติตั้งแต่ พรีเมียร์โปร 4 ขึ้นไป อ้างอิงจากเดือนก่อนหน้าและต้องมีคะแนนส่วนตัว 200 คะแนน
 • การแจ้งเตือนรางวัลที่ได้รับจะถูกส่งทางอีเมลและจ่ายเป็นสกุลเงินท้องถิ่นผ่านวิธีการชำระค่าคอมมิชชั่นของแต่ละประเทศเมื่อนักธุรกิจอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (เช่น ทำคุณสมบัติครบถ้วนในเดือนมีนาคม เงินรางวัลจะถูกจ่ายในเดือนเมษายน)
 • ศูนย์ธุรกิจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรม
 • คำสั่งซื้อที่ยกเลิกหรือส่งคืนผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกนับรวมในโปรโมชั่นนี้
 • โปรโมชั่นนี้อาจแก้ไขหรือยกเลิกได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ
 • LifeVantage Corporation โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้แทนจำหน่ายทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
ค้นหารวดเร็ว! เริ่มพิมพ์บนหน้าใดก็ได้เพื่อค้นหาตลาดของคุณอย่างรวดเร็ว